Jest nam bardzo miło poinformować, iż Q4PROSp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach naboru „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”. Środki Pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Instytucją udzielającą grantów jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 
Projekt pn.: Internacjonalizacja SmartLamiQ firmy Q4PRO- rynki USA, Turcji, Włoch, Francji, Korei Płd. i Australii

 
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw RPO WK-P 2014-2020.

 
Beneficent:  Q4PRO Sp. z o.o.

 
Okres realizacji:  01.01.2021-31.03.2022

 
Dofinansowanie projektu ze środków UE:  145 558,19 PLN

 
Celem projektu jest: dokonanie ekspansji na sześć nowych rynków zagranicznych, co przełoży się na dywersyfikację rynków zbytu wnioskodawcy oraz zapewni wysoki udział sprzedaży zagranicznej w przychodach spółki.
Q4PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą RaRe2 Rekonfiguracja  produkcji i łańcucha wartości skoncentrowana na człowieku


Dofinansowanie projektu z UE: 239.310,00 PLN

Głównym celem projektu jest przygotowanie wniosku (w tym studium wykonalności) w Horizon Europe Programme (Program Horyzont Europa), konkurs: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01 w terminie do 30.03.2022, następnie ewentualne przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień wymaganych w procesie oceny wniosku w celu uzyskania pozytywnej oceny wniosku o Eurogrant. Celem projektu w Eurograncie jest stworzenie elastycznej i odpornej Holistycznej Platformy Ekosystemowej, umożliwiającej interakcję między wieloma organizacjami europejskimi zainteresowanymi współpracą w zakresie szybkiej rekonfiguracji łańcuchów procesów poprzez systemy współpracy i elastyczne podnoszenie kwalifikacji siły roboczej. Projekt pomoże zapewnić trwałą odporność europejskiego krajobrazu produkcyjnego na nieoczekiwane zmiany na rynku, nagłe zakłócenia, zmiany prawne lub wszelkiego rodzaju kryzysy i zmieniające się scenariusze, w tym związane z klimatem i pogodą. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty Nr Naboru POIR.02.03.06-IP.03-00-001/21.